របាយការណ៍​ធនាគារ​ពិភពលោក​២០២០

January 3, 20211min368

ខាង​ក្រោមនេះ គឺជា​របាយការណ៍​​ស្រាវជ្រាវ​ដោយ​ធនាគារ​ពិភពលោក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០២០ អំពី​ទិដ្ឋភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​​ រងឥទ្ធិពល​ពី​កូវិដ​១៩។

Cambodia-Economic-Update-Restrained-Recovery-Special-Focus-Adapting-to-COVID-19-in-an-Uncertain-World


អំពីយើង

អ៊ីកូភីឌៀ (ECOPEDIA) ជា​គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​តែ​មួយ​គត់​ ដែល​​ ​ផ្ដោ​ត​សំខាន់​លើ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ចកម្ម និង​​ដំណើរ​ការ​អភវិឌ្ឍ​អាជីវកម្ម នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

អ៊ីកូភីឌៀ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​​សេដ្ឋកិច្ច​​សម្រាប់​ ពលរដ្ឋ​និង​វិស័យ​ឯកជន ​ប្រើប្រាស់ ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ។


ទំនាក់ទំនងយើង

087 21 29 26


Contact to Listing Owner

Captcha Code