អំពី​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​

និម្មិតសញ្ញា និងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនEcopedia ជាមជ្ឍមណ្ឌលព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច នាំមុខគេខាងទិន្នន័យអាជីវកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ។ អត្ថបទ ព័ត៌មាន និង វិដេអូ ផ្តោត លើ ការ អភិវឌ្ឍ អាជីវកម្ម និង យន្តការ បង្កើត សហគ្រាស់ ដើម្បី ចូល រួម ដំណើរការអភិវដ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច នៅប្រទេសកម្ពុជា។01234567890012345678900123456789001234567890
ទទួល អាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងព័ត៌មាន

សេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ


ផ្ដោត លើគុណតម្លៃអាជីវកម្ម


ជំរុញ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចគុណភាព ព័ត៌មាន

ECOPEDIA ផ្ដល់ ទិន្ន័យប្រកបដោយគុណភាព ព្រោះ គុណភាព បាន មក ពី ច្រើន ប្រភព និង ការ ផ្ទៀត ផ្ទាត់។

តម្លាភាព ទិន្ន័យ

ECOPEDIA ផ្ដល់ ទិន្ន័យមានច្រើនទម្រង់ ដែល បង្ករ លក្ខណៈ ងាយ ស្រួ ល លើ ការប្រើប្រាស់ និងរៀបចំ ទិន្ន័យនោះ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព របស់ អាជីវកម្ម នីមួយៗ។

ទីកន្លែងស្រាវជ្រាវ

ECOPEDIA ជាទីកន្លែងផ្ទុកព័ត៌មាន ដែលអាចទទួលនិងប្រើប្រាស់បាន គ្រប់ពេលវេលា រួមទាំងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ តាមបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន។

សេវាកម្មរបស់យើង

អាជីវកម្ម របស់យើងបង្កើតឡើង នាំឲ្យមានភាពរីកចម្រើន នូវវិស័យអាជីវកម្ម គាំទ្រដល់ជំនួញ ការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញការទទួលខុសសង្គម និងផលចំណេញដែលសហគ្រាសនានាទទួលបាន។
Ecopedia បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅតែមួយតាមរយៈ ការផ្ដល់ព៏ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអាជីវកម្ម ប្រកបដោយគុណភាព និងទុកចិត្ត បម្រើដល់ សេចក្ដីត្រូវការ របស់ វិស័យឯកជន និងប្រជាពលរដ្ឋ ។
ម៉្យាង វិញ ទៀត កញ្ចប់សេវាកម្មរបស់ ecopedia កំពុងចាប់ផ្ដើម ជួយនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ ដល់យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ ការទំនាក់ទំនង វាង វិស័យឯកជន និងអតិថិជន លើគ្រប់ដំណាក់អាជីកម្មរបស់ពួកគេ។
យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ

អ៊ីកូភីឌឿ ផ្ដល់ អត្ថបទព័ត៌មាន សូចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសកល ដែល គ្របដណ្តប់ លើសកម្មភាព អាជីវកម្ម អាចជឿទុកចិត្តបាន។


ទិន្ន័យឆ្លាតវៃ

អ៊ីកូភីឌៀ នឹងផ្ដល់ទិន្ន័យ ទីផ្សារ យ៉ាងឆាប់ រហ័ស តាមរយៈ ឯកសារ សំខាន់ៗជាច្រើន។


ឯកសារ យោង

គេហទំព័រ ផ្ដល់ និង ជំរុញ ការ ប្រើប្រាស់ជាទិន្ន័យយោងសំខាន់ សម្រាប់ សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន ទាំង អស់ នៅ កម្ពុជា។


ទិន្ន័យប្រើប្រាស់បាន

អ៊ីកូភីឌៀ ជាគេហទំព័រ ផ្តល់ ជូន នូវ សំណុំទិន្ន័យ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីជួយវិនិយោគិនក្នុងការស្វែងរកជុំវិញជ្រុងនានា លើការវិនិយោគ និងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។


ប្រយោជន៍​​លើ​ចង្វាក់​ផ្គត់​ផ្គង់​ទិន្ន័យ​

ការ​ភ្ចាប់​គ្នា​រវាង​ទិន្ន័យ​និង​សហគ្រាស យើ​ង​ត្រូវ​ផ្ដល់​ ចង្វាក់​នៃ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ទិន្ន័យ​និង​គុណភាព​ទិន្ន័យ​ ។ ហើយ​ទិន្ន័យ​​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព និង​​ស៊ីសង្វាក់​គ្នា​ ឆ្លុះ​បញ្ជាំង​ ការ​ចំណាយ​សរុប​ទាប​ នៅ​លើ​ទីផ្សារ ។​ នេះ​​ជា​មូល​ហេតុ​សំខាន់​ ដែល​​យើង​អាច​ជួយ​ឲ្យ​អ្ន​ក​ឈ្នះ​ លើ​បញ្ហា​ប្រឈម​​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ ​ដែល​កើត​ឡើង​ពី​ការ​សម្រេច​​​នានា ​ដោយ​សារ​តែ​ខ្វះ​ព័ត៌មាន ឬ​ទិន្ន័យ​ទីផ្សារ​។


VISION
100%

PLAN
90%

80%


អំពីយើង

អ៊ីកូភីឌៀ (ECOPEDIA) ជា​គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​តែ​មួយ​គត់​ ដែល​​ ​ផ្ដោ​ត​សំខាន់​លើ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ចកម្ម និង​​ដំណើរ​ការ​អភវិឌ្ឍ​អាជីវកម្ម នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

អ៊ីកូភីឌៀ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​​សេដ្ឋកិច្ច​​សម្រាប់​ ពលរដ្ឋ​និង​វិស័យ​ឯកជន ​ប្រើប្រាស់ ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ។


ទំនាក់ទំនងយើង

087 21 29 26


Contact to Listing Owner

Captcha Code