ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេស

ធានាគារ

ក្រុមហ៊ុន E-Commerce

ក្រុមហ៊ុន internet

ក្រុមហ៊ុន Logistic

ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិជ្ជា

ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាំ

ក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់

ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍​

ក្រុមហ៊ុនឱសថ

សំណង់

ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ត​

ក្រុមហ៊ុន​អេឡិចត្រូនិក​

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាំ

ក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់

ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ

ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍

ក្រុមហ៊ុន E-Commerce

ក្រុមហ៊ុន Logistic

ក្រុមហ៊ុន internet

ក្រុមហ៊ុនឱសថ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិជ្ជា

វិស័យអប់រំ

សំណង់


អំពីយើង

អ៊ីកូភីឌៀ (ECOPEDIA) ជា​គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​តែ​មួយ​គត់​ ដែល​​ ​ផ្ដោ​ត​សំខាន់​លើ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ចកម្ម និង​​ដំណើរ​ការ​អភវិឌ្ឍ​អាជីវកម្ម នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

អ៊ីកូភីឌៀ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​​សេដ្ឋកិច្ច​​សម្រាប់​ ពលរដ្ឋ​និង​វិស័យ​ឯកជន ​ប្រើប្រាស់ ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ។


ទំនាក់ទំនងយើង

087 21 29 26


Contact to Listing Owner

Captcha Code